תקנון האתר

תנאי שימוש - לאתר QUALIFY-PRO.CO.IL תקנון זה ("התקנון") מסדיר את השימוש  באתר QUALIFY-PRO.CO.IL  ("האתר"). השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש, צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין באתר, לרבות בכל תוכן, שירות ו/או מוצר בו (להלן "המשתמש"), מהווים הסכמה מצד המשתמש לתקנון, ולמדיניות הפרטיות בה ניתן לצפות כאן (להלן "מדיניות הפרטיות"), כפי שיעודכנו מעת לעת (התקנון, מדיניות הפרטיות והתנאים הנוספים (כהגדרתם להלן), יחד "תנאי השימוש"). אם אינך מסכים לכל תנאי התקנון או מי מתנאי השימוש, עליך לא לעשות שימוש באתר.  
  1. כללי
   1. האתר הינו בבעלות חברת בעמק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ (להלן "בעמק") ומופעל על ידה. האתר משמש למכירת מוצרים וכממשק לקשר ישיר בין המשתמשים (כפי שהם מוגדרים למטה) לבין בעמק, ומאפשר רישום לאתר וניהול אזור אישי, במסגרתו יוכל המשתמש לרכוש את המוצרים, לקבל עדכונים שוטפים, הטבות, מבצעים וכיו"ב וזאת במסגרת משלוח מזדמן או לאחר רישום וניהול חשבון משתמש (כמפורט מטה). 
   2. בעמק שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו. מובהר כי שינויים כאמור יכנסו לתוקף אופן מיידי (אלא אם צוין אחרת) והמשתמשים מתבקשים לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות) מעת לעת, במיוחד לפני כל שימוש באתר, ו/או בשירותים ו/או המוצרים המוצעים בו ("השירותים"). 
   3. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הינו הנוסח המפורסם באתר. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי וכי ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעו לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. 
   4. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות לשירות הצרכנים של בעמק באמצעות האתרQUALIFY-PRO.CO.IL במייל  service@wpc.co.il או בטלפון 1-800-500-418, כתובת למשלוח דואר: אזור תעשיה אלון תבור, תיבת דואר 2706 עפולה 1812602  
   5. שירותים נוספים. בעמק שומרת לעצמה את הזכות להציע שירותים ו/או מוצרים נוספים ו/או שונים באתר. מובהר כי ביחס לכל שירות ו/או מוצר, קיים או עתידי יתכן ויהיו תנאים ו/או הוראות נוספות ו/או אחרות ("תנאים נוספים"). אלא, אם נכתב אחרת הוראות תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות( יחולו על השירותים הנוספים בנוסף לתנאים הנוספים ככל שיהיו כאלה. 
   6. הודעות. כל הודעה אשר תישלח על-ידי בעמק למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 7 ימים מיום שנמסרה לדואר. כל הודעה שתשלח באמצעות דוא"ל תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 24 שעות מיום שנשלחה בדוא"ל (אלא אם התקבלה הודעת שגיאה). אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף ‎1.3.
 • שימושים אסורים באתר
  1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר למטרות אישיות בלבד, לפי כל דין, לפי תנאי השימוש ולצורך הזמנת המוצרים המופיעים בו בלבד. 
  2. ללא מתן הרשאה מבעמק, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:
 1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
 2. לבצע כל פעולה העלולה לשבש ו/או להאט ו/או להפריע לפעולת האתר ו/או למתן השירותים באמצעותו.
 3. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
 4. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
 5. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
 6. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
 7. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 8. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
 1. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתו של משתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.
 2. המשתמש מתחייב לשפות את בעמק וכל מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. 
  1. הרשמה ושימוש במידע
   1. המשתמש יוכל, בהתאם לבקשתו, לבצע רישום לאתר לצורך ביצוע הזמנה ו/או לפתוח חשבון אישי לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לבעמק ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ו/או של צדדים שלישיים הקשורים במתן השירותים המוצעים במסגרת האתר, לרבות ספקי משנה, חברת השליחויות וכד'. 
   2. כדי לבצע רכישות באתר, על המשתמש למסור פרטים אישיים כנדרש בדף ההרשמה, כגון: שם, דואר אלקטרוני, כתובת, מספר טלפון נייד וכיו"ב. 
    1. יובהר כי על מנת להבטיח שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל בעמק להבטיח את ביצוע ההזמנה. במעמד הרכישה הנך מצהיר כי אתה עומד בתנאים המפורטים (בסעיף זה ובסעיף 6.14), ומוסר את פרטיך האישים וכי הנך רשאי למסור פרטים אלה.  , הצהרת שקר היא עבירה פלילית וכפופה לסנקציות הקבועות בחוק. 
    2. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבעמק ו/או כל מי מטעמה עקב כך.
   3. המשתמש רשאי לבחור להשתמש בחלק מהשירותים ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים אינם פעילים עדיין וכי שירותים אלה יועמדו לרשותך עם הפעלתם. יתכן שבעמק (לפי שיקול דעתה) תבחר להפסיק שירותים מסוימים הניתנים באתר ו/או את פעילות אתר בכלל.
   4. שירותים מסוימים ו/או הטבות מסוימות ניתנים באזור האישי. ככל שמשתמש יבקש ליצור לעצמו אזור אישי, יתבקש המשתמש לבחור בשם משתמש וסיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש באילו מהשירותים המוצעים בו ("פרטי החשבון האישי"), לרבות בעת הזמנת המוצרים. 
   5. המשתמש מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה והתשובות לשאלות המזהות בסוד, ככל שיהיו כאלה, ולפעול בהתאם להנחיות בעמק כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לו בעמק. בעמק לא תישא באחריות במידה ומסרת את הסיסמה לאחר. כל פעולה הנעשית באמצעות פרטי חשבון המשתמש של המשתמש יחשבו ככאלה שנעשו על ידי אותו משתמש והמשתמשים מוותרים על כל טענה בקשר עם האמור.
   6. מיד לאחר ביצוע ההזמנה היא תירשם במחשבי בעמק וישלח למשתמש אישור בדואר אלקטרוני אודות ביצוע ההזמנה ופרטיה, בכפוף לכל דין. 
   7. להסרת ספק, רישומי מחשב עיבוד הנתונים של בעמק, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם. 
   8. להסרת ספק מובהר, כי אספקת המוצרים מתבצעת באמצעות שליחים עצמאיים. מעקב אחר סטטוס ההזמנה מבוצע באמצעות חברת השליחויות. לקוח המבצע הזמנה באתר נותן את הסכמתו המפורשת להעברת מידע כמפורט בתנאי שימוש אלה לשליח ו/או לחברת השליחויות וקבלת טלפון ו\או מסרונים (SMS) מאת השליחות מגורמים אלה למספר הנייד שיזין בעת ביצוע הזמנה באתר, לרבות קבלת לינק באמצעות מסרון למספר הטלפון הנייד.
  2. בעלות וזכויות קניין רוחני
   1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים. חל איסור מוחלט על המשתמש להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של בעמק, מראש ובכתב. 
   2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של בעמק או של צד שלישי, אשר הרשה לבעמק להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לבעמק בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור בעמק לכך, מראש ובכתב.
   3. מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של בעמק ואין לעשות בהם כל שימוש.
  3. תוכן האתר ופרסומות 
   1. בתנאי השימוש, במדיניות הפרטיות, המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.
   2. האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (As Is). כוונת בעמק היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.
   3. בעמק שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, המידע והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים בה וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעמק בגין האמור.
   4. באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי ובעמק אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם. 
   5. נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי בעמק. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של בעמק והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של בעמק לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. בעמק אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי בעמק רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי בעמק אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
   6. כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי בעמק ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעמק בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי בעמק ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי  המוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. בעמק מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצרים ו/או השירות אותו הוא מעוניין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
   7. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של המוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. ככל שהמשתמש זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין נראות המוצרים  המבוקשים בפועל לבין המוצרים המופיעים באתר, בצמוד לתיאור המוצרים המבוקשים, יוכל המשתמש לפנות לבעמק אשר תפעל לתקנו בהקדם, בהתאם לצורך. בכל מקרה, הפירוט המופיע בתיאור המוצרים גובר על תצלומן.
 • המוצרים ואופן הרכישות
 • האתר מציע למשתמשים אפשרות רכישה מתוך מגוון מוצרים כמפורט באתר, לרבות מארזים של חטיפים או אבקות ועוד. 
 • מובהר כי חלק מהמידע המפורט באתר בקשר עם המוצרים השונים הינו מידע מקצועי כללי, לצרכי העשרה. אין המדובר בהמלצה לרכישת מוצר כלשהו ממוצריה של בעמק, או בהצהרה לגבי יעילותם או תכונותיהם. מוצריה של בעמק הם אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא מחלה כלשהי. ההסתמכות על המידע המפורט להלן היא על אחריות הקורא בלבד ומומלץ להתייעץ עם רופא מוסמך טרם רכישת מוצר כלשהו.
 • מובהר בזאת, כי בעמק רשאית בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי להוסיף או לגרוע ממגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר,  וכן לקבוע את אופן מכירתם, ומחירם, לרבות דמי משלוח. להסרת ספק,  מלאי המוצרים, כולו או חלקו, עשוי להיות מוגבל בזמן, ולמשתמש ו/או לכל מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעמק בשל כך. 
   1. המחיר הקובע הינו המחיר כפי שמופיע באתר, במועד אישור ההזמנה. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירתם על-ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. להסרת ספק, ככל שהמשתמש הזמין מוצרים ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירם, המחיר הקובע שעל פיו יחויב המשתמש יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על-ידו.
   2. המוצרים המוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף (ולא אזל במלאי) במועד אישור ההזמנה על-ידי הלקוח. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).
   3. האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים טרם רכישתם חלה על המשתמש בלבד, ולפיכך ממליצה בעמק למשתמשים לבצע בדיקה של מחירי השוק טרם ביצוע כל פעולה באתר ולפני רכישת המוצרים באתר. 
   4. באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצרים אזלו מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, בעמק תודיע למשתמש כי המוצרים אינם במלאי. במקרה שכזה בעמק תודיע למשתמש על ביטול מכירת אותם מוצרים, או לחלופין תציע לו מוצרים אחרים. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד (אלא אם צוין אחרת בדף המוצר) ואינן מחייבות באופן כלשהו את בעמק. המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו לדמות בצורה הקרובה ביותר את המוצרים עצמם, בתיאור קצר, לשונית רכיבים  ובהצגת מחירם. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין תיאור המוצרים, יגבר תיאור המוצרים המילולי על התיאור הנשקף מהתצלום.
   5. למען הסר ספק מובהר, כי לבעמק נתונה הרשות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים גישה לרכישת המוצרים ו/או לבטל את רישומם באתר לרבות ביטול ההזמנה, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או ככל שכרטיס האשראי נחסם או הוגבל לשימוש.
   6. האתר פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, למעט במקרים בהם הוא מושבת, וניתן לעשות בו שימוש לרבות לבצע הזמנות בכל עת. 
   7. שינויים בהזמנה לרבות ביטול ניתן לבצע רק עד השעה 16:00 בערב של יום ביצוע ההזמנה. 
   8. ייתכן שמוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי. היה ולאחר ההזמנה התברר כי המוצרים אזלו מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, לא יתבצע חיוב עבור מוצר זה
 • אופן התשלום
   1. מבלי לגרוע מכלליות תנאי שימוש אלה, לצורך רכישת מוצרים באתר על המשתמש לעמוד בכל התנאים המצטברים להלן:
    1. להיות בגיר (בן 18 ומעלה), בעל תעודת זהות ישראלית. 
    2. בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, תיבת דואר אלקטרוני ואמצעי התקשרות בישראל (טלפון נייד).
    3. משתמשים מצויים בטווח שירות המשלוחים כמפורט באתר.
   2. לאחר בחירת המוצרים, יתבקש המשתמש להזין את מספר כרטיס אשראי לצורך תשלום. לאחר הזנת כל הפרטים לצורך ביצוע ההזמנה, ולאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע ההזמנה ועמידת המשתמש ביתר הוראות תנאי השימוש, יסופקו המוצרים לכתובת שהזין המשתמש, בכפוף לאזורי החלוקה.
   3. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד, למעט pay pal ו\או כרטיסי אשראי שאינם מותאמים לתשלום כאמור, ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמשתמש. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בבעמק בעת מועד ההזמנה.  
   4. בעמק נעזרת בשירותי סליקה חיצוניים של חברות דוגמת אינטרספייס בע"מ (טרנזילה), כאל - כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ו/או אחרים. שירותים אלה הינם בבחינת תוכן של צד שלישי. על אף האמור לעיל, בעמק שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. בעמק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, בכל עת וכפי שהיא תמצא לנכון.
  1. משלוחים
   1. הזמנה של מוצרים באתר יכול שתחייב את המשתמש גם בדמי משלוח, נוסף על תשלום עבור המוצרים עצמם כפי שיצוין באתר. מובהר, כי בעמק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
   2. המוצרים יסופקו תוך 5 ימי עסקים מלמחרת יום ההזמנה. בעמק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מועדי האספקה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
   3. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה תיעשה באמצעות שירות השליחים לכתובת בישראל אותה הקליד המשתמש בעת ביצוע הרכישה ובהתאם לחלון הזמן אותה הזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה ו/או הרשמתו לאתר. 
   4. להסרת ספק מובהר, כי השירות באתר ניתן בתחומי מדינת ישראל באזורים מסוימים בלבד, אשר יוגדרו על-ידי בעמק מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי ויפורסמו באתר.
   5. מובהר כי מועדי האספקה של בעמק יהיו בהתאם ליכולות האספקה שלה ושל ספקי המשנה שלה באותה עת, כפי שיפורטו למשתמש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/אכפו דרישה ו/או תביעה כנגד בעמק ו/או מי מטעמה בשל כך.
   6. בעמק לא תהא אחראית בגין עיכובים אשר אינם בשליטתה ו/או אשר מקורם בספקי המשנה ו/או במשתמש, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המשתמש במועד האספקה או בסמוך אליו. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של בעמק לאספקת המוצרים.
   7. במידה שיתברר לבעמק כי היא אינה יכולה, בין בשל נסיבות פנימיות ובין בשל נסיבות חיצוניות, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים למשתמש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהא בעמק רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד מועד אספקת המוצרים למשתמש . בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב בעמק למשתמש את מלוא התמורה אשר שילם, אם שילם, ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והמשתמש לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא בגין ביטול העסקה כאמור.
   8. באחריות המשתמש כי הוא או מי מטעמו ימצא בבית בחלון הזמנים שתואם לאספקה מול השליח. מובהר בזאת, כי ככל שבעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המשתמש ו/או מי מטעמו במען המצוין בהזמנת המוצרים, בעמק תוכל להשאיר את המוצרים ליד דלת ביתו והמשתמש יחויב בתשלום מלא.
   9. בעת אספקת המוצרים רשאית בעמק ו/או מי מטעמה לרבות ספקי המשנה שלה, לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.
   10. אריזת המוצרים תיעשה כפי שבעמק תמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ולא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך כנגד בעמק ו/או מי מטעמה.
  2. קופונים
   1. בעמק עשויה להציע, מעת לעת, קופוני והטבות שונות, בכפוף למפורט להלן וכפוף למפורט על גבי הקופונים. 
    1. הקופון ניתן למימוש באתר QUALIFY, שכתובתו: QUALIFY-PRO.CO.IL בלבד. 
    2. ניתן להשתמש בקופון אחד בכל רכישה, ללא כפל מבצעים וללא כפל הנחות.
    3. הקופון מוגבל לרכישת עד 3 מוצרים בלבד. 
    4. הקופון אינו ניתן להמרה לכסף.
    5. בעמק תהיה רשאית למנוע ממשתמש שימוש בקופון, לצמיתות או באופן זמני, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא, לרבות אם בעמק תסבור שהמשתמש הפר את תנאי הקופון ו/או עתיד להפר הוראות דין ו/או עשה שימוש בקופון שלא למטרה שלשמה נוצר ו/או כדי להטעות אדם אחר ו/או כדי לגרום לנזק לצד שלישי – וזאת ללא הנמקה, ללא צורך בהודעה ומבלי שתחוב באחריות בקשר לכך.
    6. מובהר כי בכל מקרה בעמק תפרט בקשר עם כל קופון את תנאיו ואופן תחולתו.
 • ביטול עסקה 
   1. יובהר כי המועד האחרון לשינוי הזמנה יהיה עד 17:00 בערב לפני מועד האספקה המתכונן. שינויים בהזמנה לרבות ביטול ניתן לבצע רק עד השעה 17:00 בערב של יום ביצוע ההזמנה. שינויים בהזמנות שבוצעו לאחר השעה 17:00  ניתן יהיה לבצע עד השעה 17:00 ביום למחרת.  
   2. במקרה של שינוי שהוא עדכון של סל המוצרים, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת. 1-800-500-418
   3. מובהר כי זכות המשתמש להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות בעמק כפי שתהא מעת לעת.
   4. לא ניתן לבטל עסקה עבור: מוצרים פסידין (מתכלים); מוצרים שיוצרו במיוחד עבור המשתמש בעקבות העסקה; מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
   5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהמשתמש מעוניין לבטל הזמנת מוצרים, כמפורט לעיל, טרם קבלתן, על המשתמש להודיע בהודעת מייל בדואר אלקטרוני או בטלפון לשירות הלקוחות, ויפורטו בה שמו המלא של המשתמש ופרטי מידע נוספים שיידרשו (להלן: "הודעת הביטול"), בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים בתקנון זה. הודעת הביטול יכול שתשלח בדוא"ל לכתובת service@wpc.co.il  או באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 1-800-500-418 או באמצעות לחיצה על כפתור ביטול באתר בכפוף לזמני הביטול המפורטים לעיל.
   6. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המשתמש להודיע על כך למוקד שירות הצרכנים עד 24 שעות לאחר מועד האספקה, שהינו זמן החיוב. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המשתמש את החיוב/הזיכוי הכספי למשתמש, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של בעמק ולפי העניין, וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין. ככל והמשתמש לא הודיע למרכז השירות של בעמק במועד האמור, יראו את המשתמש כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמשתמש לא יהיו טענות נגד בעמק בשל כך.
   7. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פתוחים/פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שאלה לא נמסרו באופן פגום ו/או מקולקל על ידי בעמק. למען הסר ספק, ההחלטה בנושאים כאמור תהא מסורה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של בעמק. 
   8. בכל הנוגע למוצרים שאינם מסוג המוצרים כמפורט בסעיף 10.4 לעיל, ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימי עסקים מיום אספקת המוצר, באחת מהדרכים הבאות:
    1. באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות במספר 1-800-500-418;
    2. בפנייה בדוא"ל אלקטרוני לכתובת: service@wpc.co.il  (כתובת של שירות הלקוחות);
    3. בלחיצה על כפתור "ביטול" באתר האינטרנט של בעמק. 
   9. מבלי לגרוע מהוראות תנאי שימוש אלה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא בעמק רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה למשתמש. התקשרות אשר בוטלה לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כנגד בעמק:
    1. במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את בעמק, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעמק את פעילותו התקינה של האתר ו/או את אספקת המוצרים.
    2. במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצרים שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
    3. בכל עת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי ובלבד שתמסור על כך למשתמש הודעה טרם מועד האספקה. במקרה של ביטול לפי סעיף זה, לא יחויב המשתמש בתשלום סך ההזמנה.
 • הגבלת אחריות 
   1. בעמק משתדלת להקפיד כי המוצרים המוצעים באתר יהיו באיכות גבוהה.
   2. במידה והמשתמש יקבל מוצרים באיכות ירודה, הרי שעליו לפנות למוקד שירות של בעמק עד 24 שעות לאחר קבלת המוצרים אשר תבדוק את התלונה ותהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף את המוצרים במוצרים אחרים או לחלופין לזכות את המשתמש עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותם המוצרים.
   3. האחריות הבלעדית לכל המוצרים באתר ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיו”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.
   4. הנתונים והמידע המופיעים על גבי המוצרים ובאתר ניתן לעתים על ידי צדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, יצרנים, ספקים ו/או יבואנים, ועל כן בעמק לא תשא בכל אחריות בנוגע לנתונים והמידע על המוצרים כאמור לעיל.
   1. עוד יובהר כי בעמק עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
   2. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי בעמק במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). בעמק לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו. .
   3. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שבעמק אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
   4. בעמק, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לבעמק ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי בעמק ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.
   5. מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמש במחשבי בעמק מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לבעמק, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש, וכך גם לעניין פעולת הזמנת מוצרים באתר אשר לא נקלטה במחשבי בעמק עקב שיבוש כאמור. להסרת ספק, המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת מספר טלפון נייד, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיו"ב.
   6. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות בעמק, ככל שניתן יהא להוכיח כי קיימת, תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצרים הפגומים בלבד.
   7. המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.
   8. המשמש מתחייב, כי יפצה וישפה את בעמק ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב בעמק ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש הייעודיים לבעמק אין אחריות לגביו.
   9. המשתמש מודע לכך שבעמק רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.
   10. בכל סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לכל דבר ועניין.
   11. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים.
 • שעות פעילות האתר ומוקד שירות צרכנים 
   1. הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. 
   2. פעילות מוקד שירות הצרכנים, הינן כדלקמן: ימים א' - ה' : 08:00 – 16:00. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות למוקד שירות הצרכנים באמצעות האתר או בדואר אלקטרוני service@wpc.co.il 
   3.  או ליצור קשר עם מוקד שירות הצרכנים בטלפון 1-800-500-418. לא ניתן לבצע הזמנות דרך שירות הצרכנים, אך ניתן לבטל הזמנות כמפורט לעיל.
   4.  מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, לרבות שעות פעילות האתר ומוקד שירות הצרכנים, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של בעמק.
  1. סמכות שיפוט וברירת דין
   1. על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מהזמנת המוצרים ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר ו/או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
 • שונות
  1. תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין בעמק בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
  2. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. 
  3. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד בעמק למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד בעמק ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר. 
  4. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין בעמק 
  תנאי שימוש אלה עודכנו נכון ליום 01/08/2022   

עגלת קניות

,סל הקניות שלכם ריק

תוכלו להזמין ממגוון פריטים שהתאמנו במיוחד עבורכם